คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
โดรนลำหนึ่งเริ่มเคลื่อนที่ไปข้างหน้าโดนการเอียงตัวทำมุม $\theta = 10^\circ$ กับแนวระนาบ จากการสังเกตพบว่ามันไม่มีการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง มีเฉพาะการเคลื่อนที่ในแนวราบเท่านั้น

จงหาความเร่งในแนวระนาบของโดรนนี้ในหน่วย $\text{m/s}^2$ กำหนดให้ $g = 9.80\ \text{m/s}^2$ ให้ตอบเป็นเลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง

เฉลย

ตอบ 1.73 หรือ 1.70

แนวคิด

ในแนวดิ่ง แรงจากใบพัด \(F\) เท่ากับน้ำหนักพอดี \(F \cos\theta = mg\)

ในแนวระนาบ แรงจากใบพัดทำให้เกิดความเร่ง \(F \sin\theta = ma\)

ดังนั้น \(a = g \tan\theta = 1.73\ \text{m/s}^2\)

 

สำหรับนักเรียนที่เข้าใจโจทย์ผิดเนื่องจากความกำกวมของข้อความว่าเป็นระนาบใด และแตกความเร่งมาในแนวระนาบของโดรน ได้คำตอบเป็น $g \tan \theta \cos \theta = 1.70 \: \text{m}/\text{s}^2$ ก็ได้คะแนนเช่นกัน