คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
อนุภาคเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร่งคงตัวในทิศเดียวกับความเร็วตลอดเวลา ผ่านจุดที่หนึ่งและจุดที่สองซึ่งห่างกัน $50.0 \: \textrm{m}$ โดยใช้เวลา $5.00 \:  \textrm{s}$ และมีความเร็วขณะที่ผ่านจุดที่หนึ่งเท่ากับ $v_1$ และขณะผ่านจุดที่สองเท่ากับ $v_2$

ข้อความใดต่อไปนี้ ไม่ถูกต้อง
1) ความเร่งต้องมีขนาดน้อยกว่า $4.00 \: \textrm m / \textrm{s}^2$
2) $v_1$ ต้องมีขนาดน้อยกว่า $10.0 \:  \textrm{m/s}$
3) $v_2$ อาจมากกว่า $25.0 \: \textrm{m/s}$
4) ถ้าความเร็วขณะผ่านจุดที่สองเท่ากับ $15.0 \: \textrm{m/s}$ แล้วความเร็วขณะผ่านจุดที่หนึ่งเท่ากับ $5.00 \: \textrm{m/s}$
เฉลย

ตอบ 3)

 

จาก $s=v_1+\frac{1}{2}at^2$ และ $s=\frac{(v_1+v_2)}{2}t$

1)  $a$ มากที่สุดเมื่อ $v_1\rightarrow 0$ ซึ่งจะได้ว่า $a \lt 4.00 \: \textrm{m}/\textrm {s}^2$

2) $v_1=\frac{s}{t}-\frac{1}{2}at$ ซึ่งมีค่ามากสุดเมื่อ $a \rightarrow 0$ หรือ $v_1 \rightarrow 10.0 \: \textrm{m/s}$

3) $v_2$ มากที่สุดเมื่อ $v_1 \rightarrow 0$ ซึ่งได้ว่า $v_2 \lt 20.0 \: \textrm{m/s}$

4) แทนค่าจะเห็นว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้อง

 

หรือพิจารณาจากกราฟข้างล่างนี้ โดยพื้นที่ใต้กราฟต้องเท่ากับ $50.0 \: \textrm{m}$ พอดี