คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
ภาพแสดงตำแหน่งของต้นไม้แต่ละต้นโดยแยกตามชนิด ที่พบในแปลงสำรวจขนาด 50$\times$50 ตารางเมตร จากสองพื้นที่ QD และ SJ ซึ่งอยู่ในแนวเทือกเขาเดียวกัน โดย S1 แสดงต้นไม้ชนิดเด่นที่พบในทั้งสองพื้นที่ และ S2-S7 เป็นต้นไม้ชนิดอื่น ๆ ที่พบได้ในแปลงสำรวจถ้าความหนาแน่นของ S1 ใน QD เท่ากับ N ต้นต่อตารางกิโลเมตร ถามว่า N/1000 เท่ากับเท่าใด (ตอบเป็นจำนวนเต็ม)

เฉลย

ตอบ 36 ความหนาแน่นของ S1 ใน QD เท่ากับ 3.6 x 104 ต้นต่อตารางกิโลเมตร

คำอธิบาย S1 มีจำนวน 90 ต้นในพื้นที่ 2,500 ตารางเมตร = (90/2,500)x106 = 3.6x104 ต้นต่อตารางกิโลเมตร เมื่อ N = 3.6x104, N/1000 = 36