คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
จุดเดือดของตัวทำละลายบริสุทธิ์ชนิดหนึ่งคือ 84.0 oC และมีค่าคงที่ Kb เท่ากับ 2.58 oC.kg/m เมื่อนำน้ำตาล A 36.0 g มาละลายในตัวทำละลายนี้ 516 g สารละลายจะมีจุดเดือด 85.5 oC

จงคำนวณหาสูตรโมเลกุลของน้ำตาล A
(กำหนดให้ น้ำตาล A มีองค์ประกอบ C 40.0% H 6.7% และ O 53.3% โดยน้ำหนัก)

ให้ตอบโดยเรียงอะตอม C H O ตามลำดับ แล้วระบุจำนวนอะตอม เช่น หากคำตอบคือ CH4O  ให้ตอบเป็น C1H4O1  หรือ หากคำตอบเป็น C12H22O11 ให้ตอบเป็น C12H22O11 เป็นต้น หากเรียงสลับอะตอมกันระบบจะไม่ให้คะแนน
เฉลย

ตอบ C4H8O4 (C4H8O4)

คำอธิบาย

จากสมบัติคอลลิเกทีฟ  \(\Delta T_b = mK_b \) หรือ \(\Delta T_b = K_b \times \displaystyle{\frac{M_1 \times 1000}{M_2 \times W}}\)

\(M_1\) คือ มวลของน้ำตาล A  

\(M_2\) คือ มวลของตัวทำละลาย 

\(W\) คือมวลโมเลกุลของน้ำตาลนี้

แทนค่าจะได้ \(\begin{array}{rcl}85.5 - 84.0 &=& 2.58 \times \displaystyle{\frac{36.0 \times 1000}{516 \times W}} \\ W &=& 120 \end{array}\)

หาสูตรอย่างง่ายของน้ำตาลนี้

สมมติให้น้ำตาลหนัก 100 กรัม จะมี C=40.0 กรัม, H=6.7กรัม และ O=53.3กรัม

ดังนั้นสูตรอย่างง่ายของน้ำตาลนี้คือ CH2O

หาสูตรโมเลกุลจาก  (CH2O)= 120

                         n(12+2+16) = 120

                                            n = 4

ดังนั้นสูตรโมเลกุลของน้ำตาลนี้คือ C4H8O