คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ดูคำตอบที่แต่ละข้อความย่อย คิดคะแนนและโบนัสตามสัดส่วนของข้อย่อยที่ตอบถูก

ออพติคัลไอโซเมอร์ (Optical isomer) เป็นไอโซเมอร์รูปแบบหนึ่งที่โมเลกุลมีสูตรโครงสร้างเหมือนกันแต่การจัดตัวในสามมิติแตกต่างกัน เช่น 2-บิวทานอล มีสูตรโครงสร้างเหมือนกัน คือ CH3-CH(OH)-CH2CH3 แต่เมื่อพิจารณารูปสามมิติ จะเห็นได้ว่า 2-บิวทานอล จะมีโครงสร้างสามมิติที่แตกต่างกันคือซึ่งโครงสร้างของ 2-บิวทานอล แบบสามมิติทั้งสองแบบนี้ เป็นเงากระจกซึ่งกันและกัน และไม่สามารถซ้อนทับกันสนิท แสดงว่าโครงสร้างของ 2-บิวทานอล แบบสามมิติทั้งสองแบบนี้ไม่ใช่โครงสร้างเดียวกันแต่เป็นไอโซเมอร์กัน

ออพติคัลไอโซเมอร์ที่เป็นเงากระจกของกันและกัน และคู่เงากระจกนั้นซ้อนทับกันไม่สนิท จะเรียกว่า อีแนนทิโอเมอร์ (enantiomer)

คำถาม
จากโครงสร้างของสาร A ที่กำหนดให้


สาร A


โครงสร้างใดบ้างต่อไปนี้ (1-10) ที่เป็นอีแนนทิโอเมอร์ของสาร A 1) โครงสร้างที่ 1 เป็นอีแนนทิโอเมอร์ของสาร A
เฉลย: ข้อความนี้ ผิด

2) โครงสร้างที่ 2 เป็นอีแนนทิโอเมอร์ของสาร A
เฉลย: ข้อความนี้ ผิด

3) โครงสร้างที่ 3 เป็นอีแนนทิโอเมอร์ของสาร A
เฉลย: ข้อความนี้ ผิด

4) โครงสร้างที่ 4 เป็นอีแนนทิโอเมอร์ของสาร A
เฉลย: ข้อความนี้ ผิด

5) โครงสร้างที่ 5 เป็นอีแนนทิโอเมอร์ของสาร A
เฉลย: ข้อความนี้ ถูก

6) โครงสร้างที่ 6 เป็นอีแนนทิโอเมอร์ของสาร A
เฉลย: ข้อความนี้ ผิด

7) โครงสร้างที่ 7 เป็นอีแนนทิโอเมอร์ของสาร A
เฉลย: ข้อความนี้ ถูก

8) โครงสร้างที่ 8 เป็นอีแนนทิโอเมอร์ของสาร A
เฉลย: ข้อความนี้ ผิด

9) โครงสร้างที่ 9 เป็นอีแนนทิโอเมอร์ของสาร A
เฉลย: ข้อความนี้ ผิด

10) โครงสร้างที่ 10 เป็นอีแนนทิโอเมอร์ของสาร A
เฉลย: ข้อความนี้ ถูก

เฉลย

คำอธิบาย

โมเลกุลที่เป็นอีแนนทิโอเมอร์กัน ต้องมีสูตรโครงสร้างเหมือนกัน มีโครงสร้างสามมิติที่เป็นเงากระจกซึ่งกันและกัน และโครงสร้างที่เป็นเงากระจกนั้นต้องซ้อนทับกันไม่สนิท

โครงสร้างที่ 1 ไม่เป็นเงากระจกกับสาร  A

โครงสร้างที่ 2 ไม่เป็นเงากระจกกับสาร  A

โครงสร้างที่ 3 โครงสร้างเหมือนสาร A (ต่างกันแค่การหมุนพันธะ)

โครงสร้างที่ 4 ไม่เป็นเงากระจกกับสาร  A

โครงสร้างที่ 5 มีคุณสมบัติครบตามข้างต้น

โครงสร้างที่ 6 สูตรโครงสร้างไม่เหมือนกัน ไม่ใช่ออพติคัลไอโซเมอร์

โครงสร้างที่ 7 มีคุณสมบัติครบตามข้างต้น

โครงสร้างที่ 8 ไม่เป็นเงากระจกกับสาร  A

โครงสร้างที่ 9 โครงสร้างเหมือนสาร A (ต่างกันแค่การหมุนพันธะ)

โครงสร้างที่ 10  มีคุณสมบัติครบตามข้างต้น