คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ดูคำตอบที่แต่ละข้อความย่อย คิดคะแนนและโบนัสตามสัดส่วนของข้อย่อยที่ตอบถูก

เมื่อนักเรียนนำพลาสมิดชนิดหนึ่งมาตัดอย่างสมบูรณ์ (complete digestion) ด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะชนิดต่าง ๆ และวิเคราะห์ด้วย agarose gel electrophoresis ได้ผลดังภาพ (ตัวเลขแสดงขนาดในหน่วย kb)ข้อความต่อไปนี้ถูกหรือผิด

นักเรียนต้องกดเลือกถูกหรือผิดทุกข้อย่อย หากไม่ได้กดเลือกข้อย่อยใด จะถือว่าไม่ได้ส่งคำตอบของข้อย่อยนั้น

1) พลาสมิดนี้มีขนาด 5.3 kb
เฉลย: ข้อความนี้ ผิด

2) พลาสมิดนี้มีตำแหน่งที่ตัดได้ด้วยเอนไซม์ EcoRI สองตำแหน่ง
เฉลย: ข้อความนี้ ถูก

3) ถ้าตัดพลาสมิดนี้แบบไม่สมบูรณ์ (partial digestion) จะได้ชิ้นดีเอ็นเอที่ถูกตัดรวมทั้งหมด 8 แบบ
เฉลย: ข้อความนี้ ผิด

4) ถ้าพลาสมิดนี้มีตำแหน่งตัดด้วยเอนไซม์ BamHI หนึ่งตำแหน่ง ซึ่งอยู่ตรงกลางชิ้นขนาด 3.0 kb ที่ได้จากการตัดด้วยเอนไซม์ EcoRI + HindIII เมื่อนำพลาสมิดนี้มาตัดอย่างสมบูรณ์ด้วยเอนไซม์ EcoRI + BamHI จะเห็นแถบ 2 แถบจากการวิเคราะห์ผลด้วย agarose gel electrophoresis
เฉลย: ข้อความนี้ ถูก

เฉลย

แนวคิด

1) เนื่องจาก ผลการทดลองแสดงว่าพลาสมิดมีขนาด 6.8 kb

2) เนื่องจาก พลาสมิดเป็นวงกลม ถ้าตัดได้สองชิ้นแสดงว่ามีตำแหน่งตัดสองตำแหน่ง

3) เนื่องจาก ถ้ามีเอนไซม์หนึ่งตัดครั้งเดียวจะได้แถบขนาด 6.8 kb ทำให้ได้แถบของดีเอ็นเอที่ถูกตัดรวมทั้งหมด 9 แบบ

   (เจตนาของคำถามคือตัดด้วยเอนไซม์ตามโจทย์ คือ EcoRI และ HindIII ซึ่งจะได้ทั้งหมด 9 แถบ แต่ถ้าจะคิดให้ตัดด้วยเอนไซม์ตัวใดตัวหนึ่งก็จะได้แค่แถบเดียว ซึ่งคำตอบก็จะเป็นผิดไม่ว่ากรณีใด)

4) เนื่องจาก มีตำแหน่งตัดด้วยเอนไซม์ BamHI หนึ่งตำแหน่งดังภาพ และ EcoRI สองตำแหน่ง จะตัดได้ดีเอ็นเอสามชิ้น แต่สองชิ้นขนาดเท่ากันคือ 1.5 kb จึงทำให้เห็นเพียงสองแถบจากการวิเคราะห์ผลด้วย agarose gel electrophoresis