คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ที่ประเทศไทยส่งเยาวชนไทยไปร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 30 ณ ประเทศสาธารณรัฐเยอรมัน (เยอรมันตะวันตก) เป็นครั้งแรก และส่งผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขันในสาขาวิชาต่าง ๆ ต่อเนื่องเรื่อยมา และได้รับรางวัลเหรียญทองเป็นครั้งแรกในปี 2535 จากการเข้าร่วมการแข่งขัน

คำถาม ในปี 2535 ผู้แทนประเทศไทยได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการสาขาวิชาใด
1) สาขาวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์
2) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และชีววิทยา
3) สาขาวิชาเคมีและคณิตศาสตร์
4) สาขาวิชาฟิสิกส์และคอมพิวเตอร์
5) สาขาวิชาชีววิทยาและเคมี
เฉลย

ตอบ 2) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และชีววิทยา

ข้อมูลเพิ่มเติม

เยาวชนไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการได้รับรางวัลเหรียญทองครั้งแรกในปี พ.ศ. 2535 จำนวน 3 คนได้แก่

  1. นายดวงเมือง แจ่มจำรัส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 3 วันที่ 6-12 กรกฎาคม ณ ประเทศสโลวาเกีย
  2. นายจิตรทัศน์ ฝักเจริญผล โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูนครปฐม จากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที 4 วันที่ 11 - 21 กรกฎาคม ณ ประเทศเยอรมนี
  3. นายพินิจ อัศวานุชิต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที 4 วันที่ 11 - 21 กรกฎาคม ณ ประเทศเยอรมนี