คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
หากคุณต้องการปูกระเบื้องบนเส้นทางเดินที่มีความกว้าง 1 เมตร ยาว N เมตร
โดยใช้กระเบื้องยักษ์ที่มี 3 รูปแบบคือ

1) กระเบื้องขนาด 1 x 1 เมตร
2) กระเบื้องขนาด 3 x 1 เมตร
3) กระเบื้องขนาด 4 x 1 เมตร 

ในกรณีที่ N = 4 จะสามารถปูกระเบื้องได้ทั้งหมด 4 วิธี

ให้หาว่ากรณีที่ N = 1000 สามารถปูกระเบื้องได้กี่วิธี 

โดยตอบเป็นเศษของการหารด้วย 2557


ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคำตอบคือ 3000 วิธี ให้ตอบว่า 443

หมายเหตุ: ทีมเข้าแข่งขันสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการหาคำตอบได้
เฉลย ตอบ 2538