คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ดูคำตอบที่แต่ละข้อความย่อย คิดคะแนนและโบนัสตามสัดส่วนของข้อย่อยที่ตอบถูก

ภาพด้านล่างแสดงการถ่ายทอดอิเล็กตรอนบนเยื่อหุ้มชั้นในของไมโทครอนเดรีย นักเรียนทำการแยกเยื่อหุ้มนี้มาใส่ในหลอดทดลองแล้ววัดการใช้ออกซิเจนเมื่อเติมสารต่าง ๆข้อความต่อไปนี้ถูกหรือผิด


1) เมื่อเติม NADH และ malonate (มีโครงสร้างคล้าย succinate แต่ไม่สามารถถูกออกซิไดส์เป็น fumarate ได้) จะไม่พบการเปลี่ยนออกซิเจนเป็นน้ำ
เฉลย: ข้อความนี้ ผิด

2) เมื่อเติม NADH และ antimycin A (จับกับ complex III และยับยั้งการส่งผ่านอิเล็กตรอน) จะไม่พบการเปลี่ยนออกซิเจนเป็นน้ำ
เฉลย: ข้อความนี้ ถูก

3) เมื่อเติม NADH และ 2,4-dinitrophenol (chemical uncoupler ที่รับและส่ง H+ ข้ามเยื่อหุ้มได้) จะไม่พบการเปลี่ยนออกซิเจนเป็นน้ำ
เฉลย: ข้อความนี้ ผิด

4) เมื่อเติม NADH และ cyanide (จับและยับยั้งการทำงานของ complex IV) จะไม่พบการเปลี่ยนออกซิเจนเป็นน้ำ แต่สามารถใส่ succinate เพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนออกซิเจนเป็นน้ำได้
เฉลย: ข้อความนี้ ผิด

เฉลย

คำอธิบาย

1) Malonate ยับยั้ง complex II เท่านั้น complex I จึงยับยั้บ electron ได้อยู่และเกิดการส่ง electron ไปยัง oxygen ได้

2) Antimycin จะยับยั้งการส่ง electron มาจากทั้ง complex I และ II จึงไม่มี การส่ง electron ไปยัง oxygen

3) การใส่ uncoupler ไม่มีผลต่อการส่ง electron จึงยังคงมี การส่ง electron ไปยัง oxygen (การทดลองนี้ใช้เยื่อหุ้มชั้นในจะมีหรือไม่มีการปั้ม H+ ก็เกิด H+ gradient ไม่ได้ uncoupler จึงไม่มีผลใด ๆ เลย )

4) Cyanide ยับยั้ง complex IV จึงยั้บยั้ง การส่ง electron ไปยัง oxygen ไม่ว่าจะทำอะไรกับ complex อื่นก็ตาม