คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
สารที่แสดงโครงสร้างต่อไปนี้ มีไครัลคาร์บอนกี่ตำแหน่ง

(ตอบเฉพาะตัวเลขเท่านั้น)

เฉลย

คำตอบ 9

แนวคิด

ไครัลคาร์บอน (chiral carbon หรือ asymmetric carbon) คือ คาร์บอนที่มีอะตอมหรือหมู่อะตอมต่อกับคาร์บอนนั้นต่างกันทั้ง 4 แขน ซึ่งสารในโจทย์มีไครัลคาร์บอนทั้งหมด 9 ตำแหน่ง ดังระบุด้วยจุดสีแดง

สารในโจทย์มีชื่อว่า Tetrodotoxin (TTX) เป็นสารพิษต่อระบบประสาทที่พบอยู่ในปลาปักเป้า สารชนิดนี้มีฤทธิ์รุนแรงกว่าไซยาไนด์ และเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้บริโภคปลาปักเป้าหรืออาหารทะเลที่ปนเปื้อนสารนี้เสียชีวิต 

ผู้สนใจสามารถอ่านประวัติศาสตร์ การค้นพบ การหาโครงสร้าง วิธีการสังเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเคมีของสาร Tetrodotoxin เพิ่มเติมได้จากบทความเรื่อง

Tetrodotoxin:History, Biology, and Synthesis

Mariia Makarova, Lukas Rycek, Josef Hajicek, Daler Baidilov, Tomas Hudlicky*

Angew. Chem. Int. Ed. 10.1002/anie.201901564