คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ดูคำตอบที่แต่ละข้อความย่อย คิดคะแนนและโบนัสตามสัดส่วนของข้อย่อยที่ตอบถูก

โดยปกติ เราพบฟอสซิลในหินชนิดใด

ให้เลือกถูกสำหรับหินที่มีโอกาสพบฟอสซิล และผิดสำหรับหินที่โดยปกติไม่พบ


1) หินอ่อน
เฉลย: ข้อความนี้ ผิด

2) หินแกบโบร
เฉลย: ข้อความนี้ ผิด

3) หินดินดาน
เฉลย: ข้อความนี้ ถูก

4) หินชนวน
เฉลย: ข้อความนี้ ผิด

5) หินไนส์
เฉลย: ข้อความนี้ ผิด

6) หินทราย
เฉลย: ข้อความนี้ ถูก

7) หินบะซอลต์
เฉลย: ข้อความนี้ ผิด

8) หินปูน
เฉลย: ข้อความนี้ ถูก

9) หินออบซิเดียน
เฉลย: ข้อความนี้ ผิด

10) หินเชิร์ต
เฉลย: ข้อความนี้ ถูก

เฉลย

เรามีโอกาสพบฟอสซิลในหินตะกอน

  1. หินอ่อน (หินแปร)
  2. หินแกบโบร (หินอัคนี)
  3. หินดินดาน (หินตะกอน)
  4. หินชนวน (หินแปร)
  5. หินไนต์ (หินแปร)
  6. หินทราย (หินตะกอน)
  7. หินบะซอลต์ (หินอัคนี)
  8. หินปูน (หินตะกอน)
  9. หินออบซิเดียน (หินอัคนี)
  10. หินเชิร์ต (หินตะกอน)