คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
ในวันที่ 25 - 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562 จะมีการจัดงาน “3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ”  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ในโอกาสครบรอบ 30 ปี โครงการโอลิมปิกวิชาการ และ 20 ปี มูลนิธิ สอวน.

ทั้งนี้ ประเทศไทยได้มีการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างบรรยากาศด้านวิชาการ ของทั้งเยาวชนและอาจารย์ผู้สอน ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถด้านปัญญาและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้นทัดเทียมนานาชาติ ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2532

อยากทราบว่า ประเทศไทยส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการครั้งแรกในวิชาใด และได้รับเหรียญรางวัลอะไร

หมายเหตุ: นักเรียนสามารถหาความรู้จากอินเตอร์เนตได้
1) ฟิสิกส์, ไม่ได้รางวัล
2) ชีววิทยา, 1 เหรียญเงิน, 3 เหรียญทองแดง
3) คณิตศาสตร์, 1 เหรียญทองแดง, 2 เกียรติคุณประกาศ
4) เคมี,  1 เหรียญทองแดง
เฉลย

3) คณิตศาสตร์, 1 เหรียญทองแดง, 2 เกียรติคุณประกาศ

ประเทศไทยได้ส่งผู้แทนประเทศไทย จำนวน 6 คน เข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม 2532 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (เยอรมนีตะวันตก)

ผลการแข่งขัน ผู้แทนประเทศไทยสามารถสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาชาติ โดยได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 1 เหรียญ และเกียรติคุณประกาศ 2 รางวัล

ซึ่งผู้ได้รับเหรียญรางวัลคนแรกของประเทศไทย คือ ศ.ดร.ไพศาล นาคมหาชลาสินธุ์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย