คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
ต้องการเดินจากจุด $\text{A}$ ถึงจุด $\text{B}$ โดยเดินไปทางขวาหรือเดินขึ้น
ตามเส้นขอบเท่านั้น

จะมีวิธีเดินได้แตกต่างกันทั้งหมดกี่วิธี

เฉลย

ตอบ 716

แนวคิด

เพิ่มจุด \(\text{P, Q}\) และเส้นขอบ ดังรูป

จำนวนวิธี 

\(= [\text{A} \rightarrow \text{B}] - [\text{A} \rightarrow \text{P} \rightarrow \text{B}] - [\text{A} \rightarrow \text{Q} \rightarrow \text{B}] + [\text{A} \rightarrow \text{P} \rightarrow \text{Q} \rightarrow \text{B}]\)

\(= \left(\matrix{13 \\ 6}\right) - \left(\matrix{6 \\ 3}\right) \left(\matrix{7 \\ 3}\right) - \left(\matrix{7 \\ 3}\right) \left(\matrix{6 \\ 3}\right) + \left(\matrix{6 \\ 3}\right) \left(\matrix{6 \\ 3}\right) \)

\(= 716\)