คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
Rumble Strip คือแถบสีบนถนนที่มีไว้เพื่อให้ผู้ขับขี่ระวัง เมื่อรถวิ่งผ่าน Rumble Strip รถจะเกิดการสั่นและมีเสียงเนื่องจากสีที่ทาถนนนั้นมีความนูนขึ้นมาเล็กน้อย

ให้พิจารณา Rumble Strip ที่มีลักษณะภาพตัดขวางดังรูป (ความนูนจริงน้อยกว่าสเกลในภาพ) โดยแต่ละแถบสีมีความกว้าง $10 \text{cm}$ และห่างกัน $10 \text{cm}$ รถที่วิ่งผ่านจะได้ยินเสียงความถี่เท่าใดในหน่วย $\text{Hz}$ เมื่อยางรถยนต์ปีนขึ้นแถบสี (นับเฉพาะตอนปีนขึ้น)

ให้ตอบเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม ไม่ต้องกรอกหน่วย

เฉลย

ตอบ 100

แนวคิด

แต่ละ strip ห่างกัน \(20\ \text{cm}\) ดังนั้นคาบของเสียงเท่ากับ \(T = \displaystyle\frac{20\ \text{cm}}{20\ \text{m/s}} = 0.010\ \text{s}\)

ดังนั้นความถี่ \(f = \displaystyle\frac{1}{T} = 100\ \text{Hz}\)