คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
ความสว่าง (brightness) ของสถานีอวกาศ ISS (จากการกระทบของแสงจากดวงอาทิตย์) เมื่อมองจากโลกมีค่าสูงสุด $2.59 \times 10^{-5} \: \textrm{W}/\textrm{m}^2$ จงหาโชติมาตรปรากฏ (apparent magnitude) ของ ISS

กำหนดให้ apparent magnitude ของดวงอาทิตย์เท่ากับ $-26.7$ และกำลังส่องสว่าง (luminosity) เท่ากับ $3.83 \times 10^{26} \: \textrm{W}$ และดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากโลก $1.49 \times 10^{11}$ $\textrm m$

ให้ตอบเป็นเลขทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง หากมีค่าน้อยกว่าศูนย์ให้ใส่เครื่องหมาย - ข้างหน้า
เฉลย

ตอบ -7.4

ความสว่างจากดวงอาทิตย์เท่ากับ $b_1=\frac{3.83 \times 10^{26}}{4 \pi (1.49 \times 10^{11})^2}$ และมี apparent magnitude เท่ากับ $m_1 = -26.7$

 

ให้ $m_2$ เป็น apprent magnitude ของ ISS

ความต่างของ apparent magnitude

$\Delta m = m_1 - m_2 = 2.5 \log_{10} {\frac{b_2}{b_1}}$

แทนค่าจะได้คำตอบ $m_1 = -7.39$