คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
ดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูกควรมีอัตราส่วน Clay: Sand: Silt เท่าใด
1) 50:25:25
2) 60:20:20
3) 40:50:10
4) 20:40:40
เฉลย

ตอบ 4) 20:40:40

คำอธิบาย

ดินเหมาะการเพาะปลูกคือ Loam มี Clay น้อยกว่า 20% และ Sand: Silt เท่าๆ กัน