คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
ออกซิเจนเป็นโมเลกุลที่มีความสำคัญต่อการหายใจระดับเซลล์  สิ่งมีชีวิตบางพวกอาศัยโมเลกุล Heme ในโปรตีน Hemoglobin เพื่อใช้ในการลำเลียงโมเลกุลของออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย โดยอาศัยปฏิกิริยาออกซิเดชันของเหล็ก และ รีดักชันของโมเลกุลออกซิเจนจากปฏิกิริยาที่กำหนดให้ข้างต้น เมื่อ O$_2$ ทำปฏิกิริยากับ Fe(II) ดังสมการ ในผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น พันธะ O—O จะมีความยาวมากขึ้นหรือลดลง และ อันดับพันธะของ O—O จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
1) ความยาวของพันธะ เพิ่มขึ้น $\vert$ อันดับพันธะ เพิ่มขึ้น
2) ความยาวของพันธะ เพิ่มขึ้น $\vert$ อันดับพันธะ ลดลง
3) ความยาวของพันธะ ลดลง $\vert$ อันดับพันธะ เพิ่มขึ้น
4) ความยาวของพันธะ ลดลง $\vert$ อันดับพันธะ ลดลง
เฉลย

คำตอบ 2) ความยาวของพันธะ เพิ่มขึ้น | อันดับพันธะ ลดลง

แนวคิด

เนื่องจาก Fe2+ ถูกออกซิไดซ์เป็น Fe3+ และ ออกซิเจนโมเลกุลถูกรีดิวซ์เป็น O2$\cdot$ (superoxide) จากแผนภูมิ Molecular Orbital ของออกซิเจน จะเป็นการใส่อิเล็กตรอนไปใน $\pi^*$ orbital ซึ่งเป็น antibonding orbital ส่งผลให้อันดับพันธะลดลง และความยาวพันธะเพิ่มขึ้น