คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
ข้อใดให้ความหมายคำว่า “primate city” ได้ถูกต้อง
1) เมืองที่มีประชากรเกินกว่า 10 ล้านคน
2) เมืองใหญ่ที่สุดของประเทศ มีศูนย์กลางเดียว
3) เมืองใหญ่ที่มีลักษณะเด่น เป็นศูนย์รวมทางการค้า เศรษฐกิจ และสังคม
4) เมืองใหญ่ที่สุดของประเทศมีจำนวนประชากรต่างกับเมืองใหญ่รองลงมาหลายเท่าตัว
เฉลย

ตอบ 4) เมืองใหญ่ที่สุดของประเทศมีจำนวนประชากรต่างกับเมืองใหญ่รองลงมาหลายเท่าตัว

คำอธิบาย

เมืองใหญ่ที่สุดมีจำนวนประชากรต่างกับเมืองอันดับสองที่มีขนาดรองลงมาหลายเท่าตัว ส่วนใหญ่พบในประเทศที่พัฒนาน้อยกว่า (less developed country [LDC] หรือ less economically developed country [LEDC]) เช่น กรณีของประเทศไทย กรุงเทพมหานครมีจำนวนประชากรต่างกับเมืองที่ขนาดรองลงมา คือ เทศบาลนนทบุรี หลายสิบเท่าตัว