คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
จากผลการทดลองข้อที่ผ่านมา

นักเรียนทดลองปลูกผักคะน้าในระบบไฮโดรโปนิกส์ (hydroponics) เพื่อศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเจริญของคะน้า ได้ผลการทดลองดังตาราง

นักเรียนอยากทราบว่า ความเข้มแสงมีผลต่อการเลือกดูดซึมปุ๋ยไนโตรเจนของคะน้าหรือไม่
จึงทำการทดลองโดยให้ปุ๋ยไนโตรเจนในรูปของไนเตรต แอมโมเนียม และไกลซีน ในอัตราส่วน 1:1:1 ถ้าต้องการให้ความเข้มข้นไนโตรเจนรวม (total N) 3 mM และเตรียมสารละลายปุ๋ยปริมาตร 100 ลิตร จะต้องชั่ง แอมโมเนียมไนเตรต กี่กรัม

ตอบเป็นเลขทศนิยม 1 ตำแหน่ง ไม่ต้องระบุหน่วย
เฉลย

ตอบ 8.0 กรัม

แนวคิด

ต้องเตรียม Ammonium nitrate (Mw = 80.043 g) 1 mM หรือ 0.1 mole ต่อ 100 ลิตร = 8.0 กรัม (สำหรับ Glycine (Mw = 75.07 g) ใช้ 1 mM หรือ 0.1 mole ต่อ 100 ลิตร = 7.5 กรัม)

   โจทย์ระบุวัตถุประสงค์ของการทดลอง คือ “ความเข้มแสงมีผลต่อการเลือกดูดซึมปุ๋ยไนโตรเจนของคะน้าหรือไม่” โดยพืชสามารถดูดซึมธาตุไนโตรเจนในรูปของไนเตรต แอมโมเนียม และไกลซีนได้ ผ่านโปรตีน transporter ที่เยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ราก ซึ่งใช้ transporter คนละชนิดกัน การทำงานของ transporter เป็นการลำเลียงแบบ active transport ต้องใช้ ATP ในการลำเลียงไนเตรต แอมโมเนียม หรือไกลซีนแต่ละโมเลกุล

   ดังนั้น การออกแบบการทดลองเพื่อตอบโจทย์ดังกล่าว ผู้ทดลองจำเป็นต้องให้ปุ๋ยในอัตราส่วนของ molar ที่เท่ากัน เพื่อเปรียบเทียบการเลือกดูดซึมของพืช