คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ดูคำตอบที่แต่ละข้อความย่อย คิดคะแนนและโบนัสตามสัดส่วนของข้อย่อยที่ตอบถูก

ภาพแสดงตำแหน่งของต้นไม้แต่ละต้นโดยแยกตามชนิด ที่พบในแปลงสำรวจขนาด 50$\times$50 ตารางเมตร จากสองพื้นที่ QD และ SJ ซึ่งอยู่ในแนวเทือกเขาเดียวกัน โดย S1 แสดงต้นไม้ชนิดเด่นที่พบในทั้งสองพื้นที่ และ S2-S7 เป็นต้นไม้ชนิดอื่น ๆ ที่พบได้ในแปลงสำรวจจงเลือกตัวเลือก "ถูก" ถ้าประโยคในข้อนั้นถูก และ "ผิด" ถ้าประโยคในข้อนั้นผิด

1) S2 มีการกระจายตัวแบบ uniform
เฉลย: ข้อความนี้ ผิด

2) S3 มีความหนาแน่นในพื้นที่ QD เท่ากับ SJ
เฉลย: ข้อความนี้ ผิด

3) S4 และ S5 มีการใช้ niche ที่ใกล้เคียงกันมากในชนิดต้นไม้ทั้งหมดที่พบในพื้นที่
เฉลย: ข้อความนี้ ถูก

4) ถ้าสำรวจด้วยแปลงขนาด 40x40 ตารางเมตร จำนวน 2 แปลง ในพื้นที่ SJ สามารถทำให้พบจำนวนของ S6 และ S7 เพิ่มขึ้นได้
เฉลย: ข้อความนี้ ถูก

เฉลย

คำอธิบาย

1) 'ผิด' $\Rightarrow$ S2 มีการกระจายตัวแบบ clump หรือ random มากกว่า uniform

2) 'ผิด' $\Rightarrow$ S3 มีความหนาแน่นในพื้นที่ QD (9 ต้นต่อแปลง) น้อยกว่า SJ (10 ต้นต่อแปลง)

3) 'ถูก' $\Rightarrow$ S4 พบได้น้อยมากในแปลง QD แต่พบ S5 มาก ซึ่งตรงกันข้ามในแปลง SJ แสดงถึง competitive exclusion ที่มากระหว่างสองชนิดนี้ซึ่งมาจากการที่มี niche ที่คล้ายคลึงกัน ระหว่าง S4 และ S5

4) 'ถูก' $\Rightarrow$ พื้นที่ในการสำรวจเพิ่มขึ้นเป็น 3,200 ตารางเมตร จาก 2,500 ตารางเมตร ทำให้มีโอกาสพบ S6 และ S7 มากขึ้น