คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ
1) ความหลากหลายทางชนิด
2) ความหลากหลายทางปริมาณ
3) ความหลากหลายทางพันธุกรรม
4) ความหลากหลายทางระบบนิเวศ
เฉลย

ตอบ 2) ความหลากหลายทางปริมาณ

คำอธิบาย

ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง การที่สิ่งมีชีวิตหลายชนิดมาอยู่ร่วมกัน ในบริเวณหนึ่ง หรือในระบบนิเวศหนึ่ง แย่งได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ ความหลากหลายทางชนิด (species diversity) ความหลากลหายทางพันธุกรรม (genetic diversity) และความหลากหลายของระบบนิเวศ (ecosystem diversity)