คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ดูคำตอบที่แต่ละข้อความย่อย คิดคะแนนและโบนัสตามสัดส่วนของข้อย่อยที่ตอบถูก

ภาพด้านล่างแสดงพลาสมิด pBR322 และบริเวณที่ถูกตัดได้ด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะข้อความต่อไปนี้ถูกหรือผิด


1) ถ้านักเรียนตัดพลาสมิดนี้และโคลนยีนเข้าไปในตำแหน่ง PstI และ BamHI เมื่อนำพลาสมิดลูกผสมที่ได้ใส่เข้าไปในแบคทีเรีย แบคทีเรียนี้จะต้านทั้งยา ampicillin และ tetracycline
เฉลย: ข้อความนี้ ผิด

2) ถ้านักเรียนตัดพลาสมิดนี้และโคลนยีนเข้าไปในตำแหน่ง BamHI และ SalI เมื่อนำพลาสมิดลูกผสมที่ได้ใส่เข้าไปในแบคทีเรีย แบคทีเรียนี้จะต้านยา ampicillin แต่จะตายถ้าเลี้ยงในอาหารที่มี tetracycline
เฉลย: ข้อความนี้ ถูก

3) ถ้านักเรียนตัดพลาสมิดนี้และโคลนยีนเข้าไปในตำแหน่ง EcoRI เมื่อนำพลาสมิดลูกผสมที่ได้ใส่เข้าไปในแบคทีเรีย นักเรียนจะไม่สามารถใช้สมบัติการต้านยาปฏิชีวนะในการแยกแยะโคลนที่พลาสมิดลูกผสมออกจากพลาสมิดตั้งต้นได้
เฉลย: ข้อความนี้ ถูก

4) ถ้านักเรียนตัดพลาสมิดนี้และโคลนยีนเข้าไปในตำแหน่ง EcoRI และ PvuII เมื่อนำพลาสมิดลูกผสมที่ได้ใส่เข้าไปในแบคทีเรีย แบคทีเรียนี้จะต้านยา tetracycline
เฉลย: ข้อความนี้ ผิด

เฉลย

คำอธิบาย

1) ผิด $\rightarrow$ ทั้งยีนต้าน ampicillin และ tetracycline จะถูกทำลายจึงจะไม่ต้านยาทั้งสองชนิดเลย

2) ถูก $\rightarrow$ ยีนต้าน tetracycline จะถูกทำลาย แต่ยีนต้าน ampicillin ยังทำงานได้อยู่

3) ถูก $\rightarrow$ EcoRI ไม่ได้อยู่ในยีนต้านยาใดเลย การโคลนเข้าไปในตำแหน่งนี้จะบอกความแตกต่างด้วยการใช้ยาไม่ได้

4) ผิด $\rightarrow$ เมื่อตัดด้วยเอนไซม์ทั้งสอง ชิ้นที่มี ori จะเพิ่มจำนวนในแบคทีเรียได้ จึงจะได้แบคทีเรียที่ต้าน ampicillin