คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
จงคำนวณค่า solubility product constant K$_{\text{sp}}$ ของการละลายของตะกอน XY เมื่อกำหนดให้ให้ตอบเป็นตัวเลขทศนิยม $1$ ตำแหน่งเท่านั้น คั่นด้วยเครื่องหมาย (,) ตามด้วยเลขยกกำลังไม่ต้องเว้นวรรค ไม่ต้องใส่หน่วย เช่น คำนวณได้ $6.7 \times 10^{-30}$ ให้ตอบ $6.7,-30$
หากไม่ตอบตามรูปแบบที่กำหนดนี้ ระบบจะตรวจว่าตอบผิด

เฉลย

ตอบ 9.6,-12

แนวคิด