คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
ภาพนี้สะท้อนปัญหาใด

1) Wealth
2) Slum improvement
3) Modernization
4) Spatial inequality
เฉลย

ตอบ 4) Spatial inequality

แนวคิด

ผลจากการพัฒนาในรูปแบบเดิม ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาในแต่ละประเทศ ส่งผลให้มาตรฐานความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชากรในบางประเทศแตกต่างกันมาก