คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
ในตัวอย่างหินปูนประกอบด้วยสารประกอบ 2 ชนิดได้แก่ CaCO$_3$ และ MgCO$_3$ เมื่อนำตัวอย่างดังกล่าวมาเผาจะได้ตะกอนสีขาวของ CaO และ MgO ซึ่งน้ำหนักของออกไซด์ที่ได้มีน้ำหนักเพียงครึ่งเดียวของตัวอย่างหินปูน
จงหา %(w/w) CaCO$_3$ และ %(w/w) MgCO$_3$ ในตัวอย่างหินปูนชนิดนี้

ข้อมูล atomic weight (g/mol) ของธาตุต่าง ๆ มีดังนี้: Ca = 40, Mg = 24, C = 12, O = 16

ให้เลือกตอบเป็นตัวเลข 1 - 8 จากตัวเลือกดังต่อไปนี้

1. 25 %(w/w) CaCO$_3$ $\vert$ 75 %(w/w) MgCO$_3$
2. 28 %(w/w) CaCO$_3$ $\vert$ 72 %(w/w) MgCO$_3$
3. 31 %(w/w) CaCO$_3$ $\vert$ 69 %(w/w) MgCO$_3$
4. 34 %(w/w) CaCO$_3$ $\vert$ 66 %(w/w) MgCO$_3$
5. 75 %(w/w) CaCO$_3$ $\vert$ 25 %(w/w) MgCO$_3$
6. 72 %(w/w) CaCO$_3$ $\vert$ 28 %(w/w) MgCO$_3$
7. 69 %(w/w) CaCO$_3$ $\vert$ 31 %(w/w) MgCO$_3$
8. 66 %(w/w) CaCO$_3$ $\vert$ 34 %(w/w) MgCO$_3$

ให้ตอบเป็นตัวเลข (1-8) เท่านั้น หากไม่ตอบตามรูปแบบที่กำหนดนี้ ระบบจะตรวจว่าตอบผิด
เฉลย

ตอบ 2

แนวคิด