คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ดูคำตอบที่แต่ละข้อความย่อย คิดคะแนนและโบนัสตามสัดส่วนของข้อย่อยที่ตอบถูก

Strophanthin เป็นสารพิษชนิดหนึ่งที่พบในสารสกัดที่ได้จากพืช Stropthantus gratus ที่พบมากในทวีปแอฟริกา ชนเผ่าในแอฟริกามักใช้พิษจากพืชชนิดนี้อาบหัวลูกศร (arrow poison) เพื่อใช้ในการล่าสัตว์ เพื่อศึกษากลไกการทำงานของพิษชนิดนี้ นักวิทยาศาสตร์แยกเซลล์ประสาทของหนู นำเซลล์ประสาทกลุ่มหนึ่งไปเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อแบบปกติ และนำเซลล์ประสาทอีกกลุ่มหนึ่งไปเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีส่วนผสมของ Strophanthin ที่ระดับต่ำ (กลุ่ม B +Toxin) จากนั้นติดตามการเปลี่ยนแปลง membrane potential ณ Node of Ranvier ในบริเวณ axon ระหว่างที่มีการส่งกระแสประสาท (nerve impulse) ได้ผลการทดลอง ดังภาพ


ค่า membrane potential ของเซลล์ประสาทที่ได้รับ Strophanthin


ข้อความต่อไปนี้ถูกหรือผิดในการแปลผลการทดลอง   


1) Scorpion α-toxin เร่งการเปิด voltage-gated K+ channel ในเซลล์ประสาท
เฉลย: ข้อความนี้ ผิด

2) Scorpion α-toxin ลดระดับ threshold ในเซลล์ประสาท ในการเปิด voltage-gated Na+ channel
เฉลย: ข้อความนี้ ผิด

3) Scorpion α-toxin ชะลอกระบวนการ inactivation ของ voltage-gated Na+ channel
เฉลย: ข้อความนี้ ถูก

4) Scorpion α-toxin ยับยั้งการทำงานของ Na+/K+ ATPase
เฉลย: ข้อความนี้ ผิด

เฉลย

คำอธิบาย

1) ผิด เนื่องจาก ค่า membrane potential ในระยะ re-polarization ลดลงอย่างช้าๆ

2) ผิด เนื่องจาก เซลล์ประสาทของหนูทดลองสามารถตอบสนองและเกิด action potential ได้ เมื่อได้รับสัญญาณเดียวกัน (ระดับเท่ากัน)

3) ถูก เนื่องจาก หาก Na+ ยังคงเคลื่อนออกจากเซลล์ ตาม gradient จะทำให้ค่า membrane potential ในระยะ re-polarization ลดลงอย่างช้าๆ

4) ผิด เนื่องจาก หากเซลล์ประสาทขาดการทำงานของ Na+/K+ ATPase จะเสียความสามารถในการรักษา membrane potential และจะไม่สามารถเกิด action potential ในเซลล์ประสาทได้