คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ดูคำตอบที่แต่ละข้อความย่อย คิดคะแนนและโบนัสตามสัดส่วนของข้อย่อยที่ตอบถูก

จากผลการทดลองข้อที่ผ่านมา

นักเรียนทดลองปลูกผักคะน้าในระบบไฮโดรโปนิกส์ (hydroponics) เพื่อศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเจริญของคะน้า ได้ผลการทดลองดังตาราง

จากการทดสอบทางห้องปฏิบัติการที่สามารถวัดปริมาณไนโตรเจนที่พืชดูดซึมมาในรูปของไนเตรต แอมโมเนียม และไกลซีนได้ ได้ผลการทดลองดังกราฟ

ข้อความต่อไปนี้ถูกหรือผิด

นักเรียนต้องกดเลือกถูกหรือผิดทุกข้อย่อย หากไม่ได้กดเลือกข้อย่อยใด จะถือว่าไม่ได้ส่งคำตอบของข้อย่อยนั้น

1) พืชสะสมไนเตรตในรากมากกว่าในยอด
เฉลย: ข้อความนี้ ผิด

2) เมื่อความเข้มแสงเพิ่มขึ้น รากจะดูดซึมแอมโมเนียมได้มากขึ้น
เฉลย: ข้อความนี้ ให้คะแนนทั้งสองคำตอบ

3) พืชดูดซึมไนเตรตเข้าสู่เซลล์รากพืชด้วยวิธี Active transport
เฉลย: ข้อความนี้ ถูก

4) พืชดูดซึมกรดแอมิโนไกลซีนเข้าสู่เซลล์รากพืชด้วยวิธี Active transport
เฉลย: ข้อความนี้ ถูก

เฉลย

2) เมื่อความเข้มแสงเพิ่มขึ้น รากจะดูดซึมแอมโมเนียมได้มากขึ้น

   พิจารณาแนวโน้มปริมาณแอมโมเนียมในรากพืช พบว่า ปริมาณแอมโมเนียมที่ตรวจสอบได้เพิ่มขึ้น เมื่อความเข้มแสงเพิ่มขึ้น หากเปรียบเทียบปริมาณแอมโมเนียมที่ความเข้มแสง 414 และ 540 µmol m-2 s-1 พบว่า ค่าเฉลี่ย (mean) ที่ 540 µmol m-2s-1 น้อยกว่า ค่าเฉลี่ยที่ 414 µmol m-2s-1 เล็กน้อย ซึ่งอาจไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่เนื่องจากโจทย์ไม่ได้แสดงการทดสอบทางสถิติมาด้วย ทางคณะกรรมการจะแก้ไขเฉลยโดยให้ถูกทั้งสองคำตอบ (ถูกและผิด)

โดยระบบจะปรับแก้คะแนนให้นักเรียนแล้ว