คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
ข้อใดเป็นพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียน
1) พลังงานแสงอาทิตย์
2) พลังงานลม
3) พลังงานน้ำ
4) พลังงานนิวเคลียร์
เฉลย

ตอบ 3) พลังงานน้ำ

แนวคิด

พลังงานหมุนเวียน คือมีวัฏจักรที่เราเห็นการหมุนเวียนชัดเจน

ข้ออื่นเป็นพลังงานทดแทนที่ต้นกำเนิดไม่ได้มีการหมุนเวียน ที่กลับมาเป็นพลังงานรูปนั้นอย่างชัดเจน