คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการกระจายของประชากรโลก
1) ประชากรส่วนใหญ่ของโลกอยู่ในซีกโลกเหนือ
2) ประเทศพัฒนาแล้วมีประชากรรวมกันน้อยกว่าประเทศกำลังพัฒนา
3) ทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้มีประชากรรวมกันมากกว่าทวีปแอฟริกา
4) หากไม่นับรวมประชากรของประเทศจีนและประเทศอินเดีย ทวีปเอเชียจะยังคงมีประชากรมากที่สุด ในโลก
เฉลย

ตอบ 3) ทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้มีประชากรรวมกันมากกว่าทวีปแอฟริกา

คำอธิบาย

ประชากรของทวีปอเมริกาเหนือกับทวีปอเมริกาใต้รวมกันประมาณ 1,014 ล้านคน แต่ทวีปแอฟริกามีประชากร 1,308 พันล้านคน