คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ดูคำตอบที่แต่ละข้อความย่อย คิดคะแนนและโบนัสตามสัดส่วนของข้อย่อยที่ตอบถูก

ของเหลว B คือน้ำบริสุทธิ์ เมื่อน้ำก้อนวัตถุทรงสี่เหลี่ยมไปใส่ในของเหลว B พบว่าลอยปริ่มน้ำพอดี  และเมื่อนำก้อนวัตถุเดียวกันไปใส่ของภาชนะของ A และ C จะได้ผลการทดลองดังภาพ โดยวัตถุจมในของเหลว A และลอยประมาณครึ่งก้อนในของเหลว B

ให้นักเรียนเลือกว่าข้อความต่อไปนี้ถูกหรือผิด


1) ถ้าของเหลวไม่ผสมกันและแยกออกเป็นชั้นเมื่อนำมาเทรวมกัน แล้วของเหลว B จะอยู่ชั้นกลาง
เฉลย: ข้อความนี้ ถูก

2) ถ้าของเหลวไม่ผสมกันและแยกออกเป็นชั้นเมื่อนำมาเทรวมกัน แล้วของเหลว A จะอยู่ชั้นล่างสุด
เฉลย: ข้อความนี้ ผิด

3) หากทำการทดลองบนดวงจันทร์ วัตถุอาจจะลอยขึ้นมาที่ผิวของเหลว A
เฉลย: ข้อความนี้ ผิด

4) หากนำวัตถุสี่เหลี่ยมแบบเดียวกันวางทับลงบนก้อนที่ลอยอยู่ในของเหลว C (รวมเป็น 2 ก้อน) วัตถุทั้ง 2 ก้อนจะจมลงไปที่ก้นภาชนะ
เฉลย: ข้อความนี้ ผิด

5) ของเหลว C อาจเป็นน้ำทะเลที่มีความหนาแน่น $1.02 \: \text{g}/\text{cm}^3$
เฉลย: ข้อความนี้ ผิด

เฉลย

เรียงตามความหนาแน่นจากมากไปน้อย
คือ C > B(น้ำบริสุทธิ์) > A

1) ถูก

2) ผิดเพราะ A จะอยู่บนสุด

3) ผิด เพราะน้ำหนักของวัตถุและแรงลอยตัวลดลงในสัดส่วนเท่ากัน การทดลองจึงยังให้ผลเหมือนเดิม

4) ผิด ก้อนล่างจะลอยใต้น้ำ ก้อนบนจะลอยเหนือน้ำ (สังเกตว่าก่อนหน้านี้วัตถุลอยครึ่งก้อนพอดี)

5) ผิด ถึงแม้ C จะมีความหนาแน่นมากกว่า B แต่ C ไม่ใช่น้ำทะเล เพราะจากการสังเกตพบว่าวัตถุลอยอยู่ครึ่งก้อน ดังนั้น C ต้องมีความหนาแน่นประมาณ 2 เท่าของน้ำ หรือประมาณ $2 \: \text{g}/\text{cm}^3$