คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
การแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (International Astrophysics and Astronomy Olympiad: IOAA) เป็นสาขาวิชาหนึ่งในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ

อยากทราบว่าการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ เริ่มจัดการแข่งขันครั้งแรกที่ประเทศใด
1) เกาหลีใต้​
2) ไทย
3) รัสเซีย​
4) อินโดนีเซีย​
เฉลย

ตอบ 2) ไทย

ข้อมูล​เพิ่มเติม​

การแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ จัดการแข่งขันครั้งแรกขึ้น ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวโรกาสที่พระชนมายุครบ 7 รอบในปี พ.ศ. 2550