คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
นักเรียนทดลองปลูกผักคะน้าในระบบไฮโดรโปนิกส์ (hydroponics) เพื่อศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเจริญของคะน้า ได้ผลการทดลองดังตารางความเข้มแสงที่เหมาะสมต่อการเจริญของคะน้ามากที่สุดคือเท่าใด 

ตอบเป็นเลขจำนวนเต็ม ไม่ต้องระบุหน่วย

เฉลย

ตอบ  \(414 \ \mu\text{mol}\ m^{-2}s^{-1}\)