คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ดูคำตอบที่แต่ละข้อความย่อย คิดคะแนนและโบนัสตามสัดส่วนของข้อย่อยที่ตอบถูก

โดยปกติ อุณหภูมิมีแนวโน้มลดลงตามความสูงที่เพิ่มขึ้น หรือที่คนไทยเราได้ยินคุ้นหูบ่อยๆว่า "ยิ่งสูงยิ่งหนาว" แต่บางครั้งเกิดปรากฏการณ์อินเวอร์ชั่น หรือ การผกผันของอุณหภูมิ  ทำให้อุณหภูมิชั้นบนสูงกว่าชั้นล่าง ดังแสดงในกราฟด้านล่างนี้

ชั้นอินเวอร์ชั่นทำตัวเหมือนฝาปิดภาชนะ เก็บกักอากาศ ฝุ่นควัน ไม่ให้ลอยสูงขึ้น ปรากฎการณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิกฤติฝุ่นในประเทศไทยที่ผ่านมา

เมื่อมีการปล่อยอากาศร้อนบริเวณใกล้พื้นดิน มันจะลอยตัวขึ้นและมีอุณหภูมิลดลง หากเป็นอากาศแห้ง อัตราการลดลงของอุณหภูมิกับความสูงเรียกว่า Dry Adiabatic Lapse Rate (DALR) ซึ่งมีค่าประมาณ $10^\circ \text{C}$ ต่อ 1 กิโลเมตร

ให้ระบุว่าข้อความต่อไปนี้ถูกหรือผิด (ถ้าไม่กดเลือก จะถือว่าไม่ส่งคำตอบของข้อความนั้น) ให้ใช้กราฟในการตอบคำถามข้อ 1) ถึง 4)


1) อากาศที่เป็นมลพิษถูกปล่อยออกมาที่ระดับพื้นดินที่อุณหภูมิ $35^\circ \text{C}$ จะลอยขึ้นไปได้สูงประมาณ $1000 \: \textrm{m}$ เมื่อประมาณเป็นอากาศแห้ง
เฉลย: ข้อความนี้ ถูก

2) อากาศที่เป็นมลพิษถูกปล่อยออกมาที่ระดับพื้นดินที่อุณหภูมิ $40^\circ \text{C}$ จะลอยขึ้นไปได้สูงประมาณ $1650 \: \textrm{m}$ เมื่อประมาณเป็นอากาศแห้ง
เฉลย: ข้อความนี้ ถูก

3) อากาศที่เป็นมลพิษถูกปล่อยออกมาที่ระดับพื้นดินที่อุณหภูมิ $50^\circ \text{C}$ จะลอยขึ้นไปได้สูงประมาณ $3000 \: \textrm{m}$ เมื่อประมาณเป็นอากาศแห้ง
เฉลย: ข้อความนี้ ผิด

4) อากาศที่เป็นมลพิษถูกปล่อยออกมาที่ระดับพื้นดินที่อุณหภูมิ $60^\circ \text{C}$ จะลอยขึ้นไปได้ไม่เกิน $2000 \: \textrm{m}$ เมื่อประมาณเป็นอากาศแห้ง
เฉลย: ข้อความนี้ ผิด

5) หากอากาศมีความชื้น ค่าอัตราการลดลงของอุณหภูมิต่อความสูง (Adiabatic Lapse Rate) จะสูงกว่า $10^\circ \text{C}$ ต่อ $1 \text{km}$ เพราะมีไอน้ำช่วยคายความร้อน
เฉลย: ข้อความนี้ ผิด

6) โดยทั่วไป Temperature Inversion ทำให้เกิดฝนได้ยากขึ้น
เฉลย: ข้อความนี้ ถูก

7) หากมีการปล่อยมลพิษด้วยอัตราคงตัว ปัญหามลพิษสะสมจะรุนแรงกว่าในตอนบ่ายเมื่อเทียบกับตอนรุ่งเช้า
เฉลย: ข้อความนี้ ผิด

8) การมีปล่องควันสูงๆ จะช่วยแก้ปัญหาการสะสมของฝุ่นได้ระดับหนึ่ง
เฉลย: ข้อความนี้ ถูก

9) ตอนกลางคืนเกิด Temperature Inversion ได้ง่ายกว่าตอนกลางวัน
เฉลย: ข้อความนี้ ถูก

10) เรามีโอกาสเห็นทะเลหมอกน้อยลง หากมี Temperature Inversion
เฉลย: ข้อความนี้ ผิด

เฉลย

อากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นพร้อมมีอุณหภูมิลดลง และหยุดลอยตัวเมื่อมีอุณหภูมิ (หรือความหนาแน่น) เท่าๆกับอากาศรอบๆ นักเรียนสามารถใช้ไม้บรรทัดทาบกับกราฟ โดยทาบให้ไม้บรรทัดมีความชัน $-10^\circ \text{C}/\text{km}$ เพื่อหาจุดตัดกับกราฟ

คำอธิบายสำหรับข้อที่ผิดคือ

3) มันจะไปหยุดที่ประมาณ $1900 \textrm{m}$

4) มันจะลอยชึ้นสูงไปเรื่อยๆ 

5) การคายความร้อนของไอน้ำเป็นการเพิ่มความร้อนและอุณหภูมิให้กับอากาศ อัตราการลดลงจึงน้อยกว่า $10^\circ \text{C}$

7) ตอนเช้า(หรือตอนกลางคืน)พื้นดินจะเย็นกว่า มีโอกาสเกิด Inversion ได้มากกว่าตอนกลางวัน

10) การมี Inversion ทำให้เกิดทะเลหมอกได้นานขึ้นและมีความสเถียร

 

อ้างอิง

https://www.matichon.co.th/columnists/news_905885

https://www.eea.europa.eu/media/infographics/temperature-inversion-traps-pollution-at/view

https://www.britannica.com/science/fog#ref111043

https://www.scimath.org/article-science/item/4619-2015-01-28-03-01-23

https://understoryweather.com/understory-captures-evidence-of-temperature-inversion-in-kansas-city/