คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
การสร้างแผนที่ของ mitochondrial genome ด้วยการตัดโดยเอนไซม์ตัดจำเพาะจำนวน 3 ชนิด คือ EcoRI, BamHI และ HindIII ได้ผลการทดลองการตัดที่ตรวจสอบด้วย agarose gel electrophoresis ดังนี้

หลอดที่ 1 ตัดด้วยเอนไซม์ EcoRI ได้ชิ้นดีเอ็นเอขนาด 600  2,900  คู่เบส
หลอดที่ 2 ตัดด้วยเอนไซม์ BamHI ได้ชิ้นดีเอ็นเอขนาด 600  2,900  คู่เบส
หลอดที่ 3 ตัดด้วยเอนไซม์ HindIII ได้ชิ้นดีเอ็นเอขนาด 850  1,800  คู่เบส
หลอดที่ 4 ตัดด้วยเอนไซม์ EcoRI & BamHI ได้ชิ้นดีเอ็นเอขนาด 100  500  2,800  คู่เบส
หลอดที่ 5 ตัดด้วยเอนไซม์ EcoRI & HindIII ได้ชิ้นดีเอ็นเอขนาด 600  250  350  500  1,800  คู่เบส
หลอดที่ 6 ตัดด้วยเอนไซม์ BamHI & HindIII ได้ชิ้นดีเอ็นเอขนาด 500  350  250  600  1,800  คู่เบส
หลอดที่ 7 ตัดด้วยเอนไซม์ EcoRI & BamHI & HindIII ได้ชิ้นดีเอ็นเอขนาด 250  100  500  1,800  คู่เบส

จงเลือกอักษร $\text{E, B}$ และ $\text{H}$ สำหรับชื่อเอนไซม์ EcoRI, BamHI และ HindIII ตามลำดับ ลงในกล่องสี่เหลี่ยมที่กำหนดให้ในภาพซึ่งแสดงตำแหน่งตัดของเอนไซม์ตัดจำเพาะแต่ละชนิด และใส่เครื่องหมาย $\text{X}$ ลงในช่องที่ไม่เป็นตำแหน่งตัดของเอนไซม์ ตามลำดับ

1) $\text{H - X - B - E - X - H - E - B - X - H}$
2) $\text{X - H - X - B - E - H - E - B - H - X}$
3) $\text{H - X - B - E - X - B - E - H - X - H}$
4) $\text{X - H - X - B - E - H - B - E - H - X}$
เฉลย

ตอบ 4)

\(\text{X - H - X - B - E - H - B - E - H - X}\)