คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
จงหาว่ามีจำนวนนับตั้งแต่ $10^3$ ถึง $10^9$ ทั้งหมดกี่ตัว
ที่เป็นจำนวนกำลังสองสมบูรณ์ แต่ไม่เป็นจำนวนกำลังสามสมบูรณ์

(ตอบเฉพาะตัวเลขเท่านั้น โดยไม่ต้องมีหน่วยหรือเครื่องหมายใดๆ)
เฉลย

คำตอบ 31563

แนวคิด

\(\vert \{ 32^2, 33^2, . . . , 31622^2 \} \setminus \{ (4^2)^3, (5^2)^3, . . . , (31^2)^3 \} \vert = 31591 - 28 = 31563\)