คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
เสือชีตาห์อาศัยอยู่ในชีวนิเวศชนิดใด
1) ทะเลทราย
2) ทุ่งหญ้าสะวันนา
3) ป่าเขตอบอุ่น
4) ป่าไทกา
เฉลย

ตอบ 2) ทุ่งหญ้าสะวันนา