คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
จำนวนประชากรตามลำดับของเมืองที่ 1 – 4 ในข้อใดเป็นไปตามกฎลำดับ-ขนาด (rank-size rule)
1) 100,000$\quad$10,000$\quad$1,000$\quad$100
2) 100,000$\quad$90,000$\quad$80,000$\quad$70,000
3) 100,000$\quad$75,000$\quad$50,000$\quad$25,000
4) 100,000$\quad$50,000$\quad$33,000$\quad$25,000
เฉลย

ตอบ 4) 100,000$\quad$50,000$\quad$33,000$\quad$25,000

คำอธิบาย

-กฎลำดับ-

ขนาดของเมือง (rank-size rule) กล่าวคือ เมืองใหญ่ที่สุดมีเมืองเดียว เมืองใหญ่อันดับที่ 2 จะมีประชากรครึ่งหนึ่งของเมืองใหญ่สุด เมืองใหญ่อันดับที่ 3 มีประชากรหนึ่งในสามของเมืองใหญ่สุด เมืองใหญ่อันดับที่ 4 มีประชากรหนึ่งในสี่ของเมืองใหญ่สุด เช่น

ถ้าเมืองใหญ่ที่สุด   มีประชากร 100,000 คน
เมืองอันดับที่ 2  จะมีประชากร 50,000 คน
เมืองอันดับที่ 3  จะมีประชากร 33,000 คน
เมืองอันดับที่ 4  จะมีประชากร 25,000 คน