คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอัตราตายของทารก (IMR)
1) IMR แสดงอัตราตายจำเพาะตามอายุ
2) IMR สูงจะพบในประเทศที่มีภาวะเจริญพันธุ์ต่ำ
3) IMR ต่ำจะพบมากในประเทศที่มีภาวะเจริญพันธุ์สูง
4) IMR ไม่ใช่ดัชนีชี้วัดระดับการพัฒนาของประเทศนั้นๆ
เฉลย

ตอบ 1) IMR แสดงอัตราตายจำเพาะตามอายุ

คำอธิบาย

อัตราการตายของทารก หมายถึง หมายถึงจำนวนทารกอายุต่ำกว่า 1 ปีที่เสียชีวิตทั้งหมด หารด้วย จำนวนทารกเกิดมีชีพทั้งหมดต่อปี คูณด้วย 1,000 นี้ คือ อัตราตายจำเพาะตามอายุ