คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ดูคำตอบที่แต่ละข้อความย่อย คิดคะแนนและโบนัสตามสัดส่วนของข้อย่อยที่ตอบถูกFigure 1. Flowering time under short day (SD) and long day (LD) conditions of wild-type (WT) plants,
$\quad$overexpression of GmFT2a (GmFT2a-ox) plants,
$\quad$overexpression of GmFT5a (GmFT5a-ox) plants,
$\quad$mutant ft2a plants (ft2a mutants),
$\quad$mutant ft5a plants (ft5a mutants)
$\quad$and ft2aft5a double mutant plants (ft2aft5a double mutants)


ระยะเวลาการออกดอกเป็นลักษณะทางเศรษฐกิจที่สำคัญของถั่วเหลือง เกษตรกรนิยมปลูกถั่วเหลืองพันธุ์ที่มีระยะเวลาการออกดอกสั้นเพื่อจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตและขายได้อย่างรวดเร็ว จากการศึกษาพบว่ายีน GmFT2a และ GmFT5a ควบคุมระยะเวลาการออกดอกของถั่วเหลือง

จากภาพ ข้อความต่อไปนี้ถูกหรือผิด


1) ยีน GmFT2a เป็น negative regulator ควบคุมระยะเวลาการออกดอกของถั่วเหลือง (Glycine max)
เฉลย: ข้อความนี้ ผิด

2) ยีน GmFT5a ทำให้ระยะเวลาการออกดอกของถั่วเหลืองสั้นลงในสภาพวันที่ได้รับแสงเป็นเวลานาน (long day condition)
เฉลย: ข้อความนี้ ถูก

3) ยีน GmFT2a และ GmFT5a สามารถทำหน้าที่แทนกันได้ในการควบคุมการออกดอกของถั่วเหลืองในสภาพวันที่ได้รับแสงเป็นเวลาสั้น (short day condition)
เฉลย: ข้อความนี้ ผิด

4) ยีน GmFT2a มีผลต่อระยะเวลาการออกดอกของถั่วเหลืองมากกว่า GmFT5a ในสภาพวันที่ได้รับแสงเป็นเวลานาน
เฉลย: ข้อความนี้ ผิด

เฉลย

คำอธิบาย

1) เพราะ ยีน GmFT2a เป็น positive regulator เมื่อ overexpress แล้วส่งผลให้ออกดอกเร็วขึ้น

2) เพราะ จากภาพ overexpress ของยีน GmFT5a ทำให้ถั่วเหลืองออกดอกเร็วขึ้นในสภาพวันที่ได้รับแสงเป็นเวลานาน

3) เพราะ ยีน GmFT2a และ GmFT5a มีผลการออกดอกของถั่วเหลืองแตกต่างกัน ทั้งในสภาพวันที่ได้รับแสงเป็นเวลานานและสภาพวันที่ได้รับแสงเป็นเวลาสั้น

4) เพราะ ยีน GmFT2a มีผลต่อระยะเวลาการออกดอกของถั่วเหลืองมากกว่า GmFT5a ในสภาพวันที่ได้รับแสงเป็นเวลาสั้น