คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
RNase A เป็นเอนไซม์ที่มี disulfide bonds 4 อัน เมื่อนำ RNase A มาทำให้เสียสภาพด้วยยูเรีย จากนั้นนำยูเรียออกโดยวิธี dialysis จะได้ activity กลับคืนมา 100% ดังภาพถ้านำ RNase A มาทำให้เสียสภาพด้วยยูเรียและขณะเดียวกันก็ทำลาย disulfide bonds ด้วย β-mercaptoethanol (BME) จากนั้นกำจัดยูเรียและ BME โดยวิธี dialysis ก็จะได้กลับคืนมา 100% ดังภาพการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าการเกิด disulfide bonds ไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุ่ม ถ้า disulfide bonds เกิดขึ้นแบบสุ่มอย่างแท้จริง ให้นักเรียนคำนวณว่าจะมี disulfide bonds เกิดขึ้นได้ทั้งหมดกี่รูปแบบ

เฉลย

ตอบ 105

คำอธิบาย

ในภาวะที่มี oxygen ทุก cysteine จะ equilibrate จนเกิด disulfide bonds

คิดเหมือนมีกล่องที่ใส่ cysteine $4$ กล่อง กล่องละ $1$ คู่ เรียงได้ $8!$

แต่ว่าลำดับ cysteine ในแต่ละกล่องไม่สำคัญจึงหารด้วย $2\times2\times2\times2$
และลำดับของกล่องไม่สำคัญด้วยจึงหารอีก $4!$

จำนวนรูปแบบการเกิด disulfide bonds  \(= \ \ \displaystyle\frac{8!}{4! \times 2^4} \ = \ 105\) แบบ