คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
จากภาพด้านล่าง จงบอกทิศทางที่ถูกต้องตามปลายลูกศร 

1) Bearing 23 NW
2) Bearing 67 NW
3) Azimuth 337
4) Azimuth 23
เฉลย

ตอบ 3) Azimuth 337

คำอธิบาย

การบอกทิศทางแบบ Azimuth เป็นการอ่านทิศจากทิศเหนือ ไปตามเข็มนาฬิกา ดังนั้น ลูกศรจึงมีมุมเท่ากับ 337