คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
เราสามารถพิจารณาแทนตัวอักษรภาษาอังกฤษแต่ละตัวด้วยตัวเลขตั้งแต่ 1 – 26 ได้  โดยให้ A มีค่าเป็น 1, B มีค่าเป็น 2 ไปตามลำดับ จนกระทั่ง Y มีค่าเท่ากับ 25 และ Z มีค่าเท่ากับ 26  ด้วยวิธีการแทนตัวเลขดังกล่าว เราสามารถนิยามระยะทางระหว่างตัวอักษรภาษาอังกฤษให้เท่ากับผลต่างสัมบูรณ์ของค่าตัวเลขของตัวอักษรทั้งสอง เช่น ระยะทางระหว่าง A กับ E คือ 4 เป็นต้น เพราะว่า |1 – 5| = 4

ระยะทางระหว่างคำภาษาอังกฤษสองคำที่มีความยาวเท่ากันคือผลรวมของระยะทางระหว่างตัวอักษรที่อยู่ตรงกัน  ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราพิจารณาคำว่า CAT กับ DOG เราจะคำนวณระยะทางได้ดังนี้ พิจารณาตัวอักษรแรก ระยะทางระหว่าง C กับ D คือ 1, พิจารณาตัวที่สอง A กับ O มีระยะทางเท่ากับ 14, ตัวที่สาม T กับ G มีระยะทางเท่ากับ 13  ดังนั้นระยะทางระหว่าง CAT กับ DOG เท่ากับ 1+14+13 = 28

พิจารณาคำภาษาอังกฤษ 5 คำต่อไปนี้ CAT, RAT, DOG, PIG และ COW  คำภาษาอังกฤษในตัวเลือกใด มีค่าระยะทางรวมระหว่างคำนั้นกับคำทั้ง 5 คำน้อยที่สุด 

ตัวอย่างเช่น ถ้าพิจารณา AAA ค่าระยะทางรวมจะเท่ากับผลรวมระยะทางระหว่าง AAA กับ CAT (21) กับ RAT (36) กับ DOG (23) กับ PIG (29) และกับ COW (38)  ดังนั้นระยะทางรวมคือ 21+36+23+29+38 = 147
1) AAA
2) DIT
3) CAT
4) CAG
เฉลย

ตอบ 2) DIT

แนวคิด

สามารถทำได้หลายวิธี

วิธีแรก เขียนโปรแกรมคำนวณโดยตรง จะพบว่าระยะทางรวมของ AAA คือ 147, DIT คือ 85, CAT คือ 94 และ CAG คือ 107 คำที่มีระยะทางรวมน้อยที่สุดคือ DIT

 

วิธีที่สอง ด้วยนิยามของระยะทางทำให้เราสามารถพิจารณาทีละตัวอักษรได้ จะพบว่าตัวอักษรตัวแรกของทั้ง 5 คำ คือ C R D P C  นำมาจัดเรียงใหม่ได้เป็น C C D P R จะเห็นว่าตัวอักษรที่มีระยะรวมน้อยสุดคือ D (เป็นตัวอักษรมัธยฐาน)  ตัวอักษรที่สองคือ A A O I O  นำมาเรียงได้เป็น A A I O O ตัวอักษรที่มีระยะรวมน้อยสุดคือ I  เมื่อพิจารณาตัวอักษรตัวที่สาม คือ T T G G W เรียงใหม่เป็น G G T T W จะได้ว่าตัวอักษรที่มีระยะรวมน้อยสุดคือ T ดังนั้นคำตอบคือ DIT