คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
ภาพด้านล่างแสดงวงจรที่ควบคุมการแสดงออก GFP โดย transcription activator (araC) และ lac repressor (lacI) ให้นักเรียนเลือกกราฟแสดงการแสดงออกของ GFP เมื่อเทียบกับเวลากำหนดรูปแบบของการแสดงออกดังนี้1) กราฟในข้อใดแสดงการแสดงออกของ GFP เมื่อเทียบกับเวลา ในภาวะที่มีน้ำตาล L-arabinose เพียงอย่างเดียว

2) กราฟในข้อใดแสดงการแสดงออกของ GFP เมื่อเทียบกับเวลา ในภาวะที่มีน้ำตาล L-arabinose และ IPTG

ให้ตอบคำตอบข้อ 1) คั่นด้วยจุลภาค (,) แล้วตามด้วยคำตอบข้อ 2) โดยไม่เว้นวรรค เช่น ตอบ A,A เป็นต้น (ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่เท่านั้น)

เฉลย

ตอบ A,D

1) ตอบ A

คำอธิบาย เมื่อมี L-arabinose ตัว activator จะทำงานได้ทำให้เกิดการแสดงออกของ GFP แต่ activator นี้ก็จะไปกระตุ้นการแสดงออกของ lac repressor ด้วย ซึ่งจะไปหยุดการแสดงออกของ GFP และ activator จึงทำให้ระดับ GFP ลดลง เมื่อ activator ลดลง lac repressor ก็แสดงออกน้อยลงด้วยและเมื่อทิ้งไว้ก็จะมีการแสดงออกของ activator และ GFP อีก สรุปคือจะเห็น oscillation ของระดับ GFP ดังกราฟ A|1.5,0.5   

2) ตอบ D 
คำอธิบาย เมื่อมี L-arabinose ตัว activator จะทำงานได้ทำให้เกิดการแสดงออกของ GFP แต่ activator นี้ก็จะไปกระตุ้นการแสดงออกของ lac repressor ด้วย ซึ่งถ้ามี IPTG โปรตีน lac repressor ที่แสดงออกมาก็ทำงานไม่ได้ ดังนั้นจะไม่มี repression ของทั้ง activator และ GFP ซึ่ง activator ที่แสดงออกมาก็ทำให้เกิดการแสดงออกของ GFP มากขึ้นอีกด้วย ผลก็คือจะมีการแสดงออกของ GFP เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงจุดที่มากเท่าที่เป็นไปได้ดังกราฟ D