คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
หินตะกอนพบปกคลุมพื้นผิวโลกเป็นชั้นบางๆมากถึง 75%  แต่คิดเป็นปริมาตรเพียง 5% ของกลุ่มหินทั้งสาม รวมกัน (หินอัคนี  หินตะกอน และหินแปร) สัดส่วนของหินตะกอนประเภทต่าง ๆ ที่พบบนเปลือกโลก จากมากสุดไปน้อยสุดเป็นดังนี้

a) หินทราย > หินดินดาน/หินโคลน > หินปูน > ถ่านหิน
b) หินปูน > หินดินดาน/หินโคลน > หินทราย > ถ่านหิน
c) หินดินดาน/หินโคลน > หินทราย > หินปูน > ถ่านหิน
d) หินดินดาน/หินโคลน > หินปูน > หินทราย > ถ่านหิน

ให้ตอบคำตอบเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษหน้าตัวเลือกเท่านั้น
เฉลย

ตอบ c)

หินดินดาน/หินโคลน มีปริมาณมากที่สุด ประมาณ 55%

และหินทรายมีมากกว่าหินปูน