คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
ข้อใดคือเมฆที่ปรากฏในภาพ และส่งผลต่ออากาศอย่างไร

1) เมฆอัลโตคิวมูลัส ฝนตก
2) เมฆนิมโบสเตรตัส ฝนตก
3) เมฆคิวมูลัส ท้องฟ้าโปร่ง
4) เมฆเซอโรสเตรตัส ท้องฟ้าโปร่ง
เฉลย

คณะกรรมการเห็นว่าข้อสอบไม่ชัดเจนจริง
จึงพิจารณาให้นักเรียนทุกคนที่ตอบคำถามเข้ามาได้รับคะแนน
และจะมีการปรับคะแนนให้ย้อนหลัง