คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ดูคำตอบที่แต่ละข้อความย่อย คิดคะแนนและโบนัสตามสัดส่วนของข้อย่อยที่ตอบถูกภาพซ้ายแสดง Chromosome painting ของโครโมโซมหนู mouse
ภาพขวาแสดงผลการทำ Chromosome painting ของโครโมโซม 1 คู่


ข้อความต่อไปนี้ถูกหรือผิด เมื่อเกิด crossing over ที่บริเวณที่มีความผิดปกติดังกล่าว


1) non-recombinant chromosome จะได้เซลล์สืบพันธุ์ที่เป็นปกติ
เฉลย: ข้อความนี้ ถูก

2) recombinant chromosome ที่ได้จะเกิดเป็น ring chromosome
เฉลย: ข้อความนี้ ผิด

3) recombinant chromosome ที่ได้จะเป็น dicentric bridge chromosome และ acentric chromosome
เฉลย: ข้อความนี้ ถูก

4) ได้เซลล์สืบพันธุ์ปกติและเซลล์สืบพันธุ์ที่ผิดปกติอย่างละครึ่ง
เฉลย: ข้อความนี้ ถูก

5) การกลายนี้สามารถเกิดระหว่างโครโมโซมตั้งแต่ 2 คู่ขึ้นไปได้
เฉลย: ข้อความนี้ ผิด

6) การกลายนี้ทำให้ chromosome เปลี่ยนรูปร่างได้
เฉลย: ข้อความนี้ ผิด

เฉลย