คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
การผุพังของหินในธรรมชาติจำแนกได้เป็นสองกระบวนการหลักๆ คือ ผุพังทางกายภาพ และผุพังโดยกระบวนการทางเคมี  การผุพังแบบแรกเป็นการลดขนาดของหินโดยองค์ประกอบยังคงเดิม ส่วนแบบหลังทำให้เกิดแร่ใหม่หรือสารชนิดใหม่

ข้อใดต่อไปนี้ผิด

a) การผุพังทางกายภาพเกิดมากสุดในทะเลทราย
b) การผุพังทางเคมีเกิดได้ดีในเขตร้อนชื้น
c) การผุพังทางเคมีเกิดมากในเขตขั้วโลก
d) พืชและสัตว์มีส่วนช่วยให้เกิดการผุพังทางกายภาพ และทางเคมี

ให้ตอบคำตอบเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษหน้าตัวเลือกเท่านั้น
เฉลย

ตอบ c) การพุพังทางเคมีเกิดมากในเขตขั้วโลก (ผิด)