คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
เมื่อชุมชนท้องถิ่นเริ่มตระหนักถึงปัญหาและต่อต้านการลงทุนจากการท่องเที่ยวที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไม่มีนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่เข้ามาในแหล่งท่องเที่ยวเลย  แหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวจัดอยู่ในพัฒนาการของการท่องเที่ยวขั้นตอนใด
1) ขั้นอิ่มตัว
2) ขั้นการพัฒนา
3) ขั้นอยู่ตัวหรือติดตลาด
4) ขั้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
เฉลย

ตอบ 1) ขั้นอิ่มตัว

คำอธิบาย

การพัฒนาในขั้นนี้เริ่มเกินขีดความสามารถในการรองรับ เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และชุมตระหนัก ยังมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพราะเป็นที่รู้จัก แต่ลดความนิยมลง ไม่เป็นที่ดึงดูดของนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆ