คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
จงดุลสมการต่อไปนี้ค่า A + B + C + D มีค่าเท่าใด

เฉลย

คำตอบ 21

แนวคิด

สมการที่ดุลแล้วคือ

ค่า A + B + C + D มีค่าเท่ากับ  1 + 10 + 6 + 4 = 21

สาร hexamethylenetetramine มีโครงสร้างของโมเลกุลคล้ายกรง สามารถสลายตัวให้ formaldehyde และ ammonium hydroxide ได้ ในทางอุตสาหกรรม สารชนิดนี้จะใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเรซิน

ในทางการแพทย์สารชนิดนี้ใช้เป็นยารักษาโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ