คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ดูคำตอบที่แต่ละข้อความย่อย คิดคะแนนและโบนัสตามสัดส่วนของข้อย่อยที่ตอบถูก

ภาพด้านล่างแสดงวงจรที่ควบคุมการแสดงออก GFP โดย lac repressor (lacI) และ cI ซึ่งเป็น temperature sensitive repressor จาก bacteriophage lambdaให้นักเรียนระบุว่ามีการแสดงออกของ GFP หรือไม่ในภาวะต่อไปนี้
ถ้าแสดงออกตอบ 'ถูก'
ถ้าไม่แสดงออกตอบ 'ผิด'1) ภาวะมี IPTG และไม่มี Heat
เฉลย: ข้อความนี้ ถูก

2) ภาวะไม่มี IPTG และมี Heat
เฉลย: ข้อความนี้ ผิด

3) ภาวะมี IPTG  และมี Heat
เฉลย: ข้อความนี้ ถูก

เฉลย

คำอธิบาย

1) 'ถูก'  เนื่องจาก ในสภาวะ A ที่มี IPTG จะไม่มี repression ของ cI-GFP bicistron โดย lac repressor ซึ่งทำให้มีการแสดงออกของทั้ง cI และ GFP นอกจากนั้น cI ที่แสดงออกมาก็จะไป repress การแสดงออกของ lacI ด้วย ดังนั้นในสภาวะนี้จะมีการแสดงออกของ GFP

2) 'ผิด'  เนื่องจาก  ในสภาวะ B ที่มีความร้อน cI จะหยุดการแสดงออกของ lac repressor ไม่ได้ จึงจะมี repression ของ cI-GFP bicistron ดังนั้นในสภาวะนี้จะไม่มีการแสดงออกของ GFP

3) 'ถูก'  เนื่องจาก  ในสภาวะ C ที่มีทั้ง IPTG และ cI จะไม่มี repression ของ cI-GFP bicistron โดย lac repressor ซึ่งทำให้มีการแสดงออกของทั้ง cI และ GFP ส่วน cI ที่แสดงออกมาก็ทำงานไม่ได้จึงไม่หยุดการแสดงออกของ lacI แต่เนื่องจากมี IPTG ทำให้ lac repressor ทำงานไม่ได้อยู่ดี สรุปคือจะมีการแสดงออกของ GFP แต่อาจน้อยกว่าในสภาวะ A (เนื่องจากโจทย์ถามเพียงมีการแสดงออกของ GFP หรือไม่จึงตอบเพีบงว่ามีก็พอ)